Prawo spółek: jakie są rodzaje spółek i jakie są ich kluczowe cechy?

Spis treści:

Rodzaje spółek

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek, które różnią się między sobą formą prawną, liczbą wspólników oraz wysokością kapitału zakładowego. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane w praktyce rodzaje spółek:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Spółka z o.o. jest najpopularniejszym rodzajem spółki w Polsce. Może ją założyć od dwóch do 50 wspólników. Każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wkładu, jakiego dokonał. Kapitał zakładowy wynosi minimum 5 tysięcy złotych, a podmiot ten może być założony w ciągu jednego dnia.

Spółka akcyjna (S.A.)

Spółka akcyjna ma charakter bardziej otwarty, co oznacza, że może mieć dowolną liczbę akcjonariuszy. Wymaganie minimalnego kapitału zakładowego to 100 tysięcy złotych. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a jedynie do wysokości wartości nabytych przez nich akcji.

Spółka jawna (sp.j.)

Spółka jawna powstaje w wyniku umowy zawartej między dwoma lub więcej osobami prowadzącymi działalność gospodarczą pod wspólną firmą. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczenia, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych każdy z nich może zostać wezwany do zapłaty całości długu.

Spółka komandytowa (sp.k.)

Spółka komandytowa składa się z minimum dwóch osób – komplementariusza oraz komandytariusza. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast komandytariusz odpowiada tylko do wysokości swojego wkładu.

Kluczowe cechy spółek

Każda z wymienionych wyżej spółek posiada szereg cech charakterystycznych. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze:

Osobowość prawna

Spółki posiadają osobowość prawną, co oznacza, że są samodzielnymi podmiotami prawnymi, które mają zdolność do nabywania praw i zobowiązań. Dzięki temu wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki ponad wysokość swoich wkładów.

Kapitał zakładowy

Każda spółka musi posiadać określony kapitał zakładowy, który jest źródłem jej środków finansowych. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od rodzaju spółki.

Ograniczenie odpowiedzialności

W większości przypadków wspólnicy spółek nie odpowiadają za zobowiązania firmy poza wysokością swojego wkładu. Wyjątkiem jest spółka jawna, gdzie każdy ze wspólników odpowiada solidarnie i bez ograniczeń.

FAQ

Czy spółka z o.o. może mieć tylko jednego wspólnika?

Nie, spółka z o.o. musi mieć minimum dwóch wspólników, chyba że jednym jej wspólnikiem jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. sp. z o.o. jednoosobowa).

Czy komandytariusz może działać w imieniu spółki?

Nie, komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki. To wyłącznie zadanie komplementariusza.

Czy akcjonariusz odpowiada za długi spółki?

Nie, akcjonariusz nie odpowiada za długi spółki poza wysokością wartości nabytych przez niego akcji.

Podsumowanie

Spółki to ważne formy działalności gospodarczej. Każda z nich posiada swoje cechy charakterystyczne i wymagania co do liczby wspólników oraz wysokości kapitału zakładowego. Dzięki osobowości prawnej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki poza wysokością swoich wkładów, co daje im większe bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.