Prawo międzynarodowe: jakie są podstawowe zasady prawa międzynarodowego i jakie są sposoby na ich zastosowanie w praktyce?

Spis treści:

Źródła prawa międzynarodowego

Prawo międzynarodowe jest jednym z najważniejszych obszarów, na którym opiera się funkcjonowanie współczesnego świata. Zawiera ono reguły postępowania między państwami lub organizacjami międzynarodowymi, które opierają się na zasadach i normach nawiązujących do różnych dziedzin prawa.

Źródłami prawa międzynarodowego są przede wszystkim:

 • Traktaty międzynarodowe
 • Zwyczaj międzynarodowy
 • Prawa humanitarne
 • Doktryna prawa międzynarodowego
 • Prawo zwyczajowe
 • Pomocnicze źródła prawa międzynarodowego (postanowienia ciążące na organizacjach międzynarodowych itp.)

Zasada sukcesji państwowej

Zasada sukcesji państwowej dotyczy zmian władzy w państwie w wyniku np. rewolucji, a także przemian terytorialnych (np. przez aneksje). Według tej zasady wszelkie traktaty zawarte pomiędzy dawnym a nowym rządem powinny być respektowane. Jednocześnie następstwo prawne jest ściśle uzależnione od legalności danego rządu.

Zasada ta ma istotne znaczenie w relacjach międzynarodowych, ponieważ zapewnia stabilność i kontynuację stosunków międzynarodowych. Państwo, które jest sukcesorem, musi przestrzegać prawa międzynarodowego i wszelkich porozumień zawartych przez poprzednią władzę.

Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw

Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw oznacza, że inne państwa lub organizacje międzynarodowe nie mają prawa ingerować bezpośrednio lub pośrednio w wewnętrzne sprawy innego państwa. Włącza to takie kwestie jak polityka, społeczeństwo, ekonomia czy kultura.

Ta zasada jest jednym z podstawowych założeń prawa międzynarodowego. Podstawą dla jej ustanowienia było uznanie, że każde państwo powinno mieć wolność wyboru własnej formy rządu oraz swoich polityk wewnętrznych, a także przestrzegać praw człowieka.

Zasada wolności i suwerenności państwa

Zasada ta oznacza, że każde państwo ma niepodzielne prawo do posiadania terytorium i suwerenności. Suwerenność to prawo państwa do decydowania o własnym losie i sposób rządzenia. Zasada wolności i suwerenności państwa jest jednym z fundamentów prawa międzynarodowego.

W ramach tej zasady państwo ma prawo do zdefiniowania swojego terytorium, ustanawiania i egzekwowania swojego prawa oraz utrzymywania własnych relacji z innymi państwami. Jednocześnie państwo musi respektować prawa człowieka i nie naruszać praw innych państw.

Zasada nadzwyczajnych okoliczności

Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy występuje zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. W takiej sytuacji państwa lub organizacje międzynarodowe mogą podjąć działania, które normalnie byłyby uznane za ingerencję w sprawy danego państwa.

Aby działanie to było uzasadnione, muszą wystąpić nadzwyczajne okoliczności, które stanowią poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Takie działania muszą być podejmowane przez organy międzynarodowe zgodnie z procedurami ustanowionymi przez prawo międzynarodowe.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) jest jednym z najważniejszych organów międzynarodowych, zajmującym się rozstrzyganiem sporów między państwami. Zadaniem MTS jest wydawanie orzeczeń na podstawie prawa międzynarodowego.

Trybunał składa się z piętnastu sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jego siedziba znajduje się w Hadze w Holandii.

Podsumowanie

Prawo międzynarodowe to jeden z filarów współczesnego świata. Zawiera ono reguły postępowania między państwami lub organizacjami międzynarodowymi, które opierają się na zasadach i normach nawiązujących do różnych dziedzin prawa.

Podstawowe zasady prawa międzynarodowego to zasada sukcesji państwowej, zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, zasada wolności i suwerenności państwa oraz zasada nadzwyczajnych okoliczności.

Ważnym organem międzynarodowym zajmującym się rozstrzyganiem sporów między państwami jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Sekcja FAQ

 • Co to jest prawo międzynarodowe?

  Prawo międzynarodowe to zbiór reguł postępowania między państwami lub organizacjami międzynarodowymi, które opierają się na zasadach i normach nawiązujących do różnych dziedzin prawa.

 • Jakie są podstawowe zasady prawa międzynarodowego?

  Podstawowe zasady prawa międzynarodowego to zasada sukcesji państwowej, zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw, zasada wolności i suwerenności państwa oraz zasada nadzwyczajnych okoliczności.

 • Czym jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości?

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) jest organem międzynarodowym zajmującym się rozstrzyganiem sporów między państwami. Zadaniem MTS jest wydawanie orzeczeń na podstawie prawa międzynarodowego.